Logo Fryske Boek
plattegrond galeries/ateliers/musea
nr3
www.kunsthuiskort.nl
nr4
 
www.henkdeboer.nl
 
 
www.agaathberger.nl
 
www.jopiehuismanmuseum.nl
http://www.kesk-art.com
http://www.kochpottery.nl
www.kunst-van-petra.nl
 
 
www.galeriedevereeniging.nl
www.adastel.nl
 
 
 
Stichting Beeldenstad Workum
14.30 - 14.50 Galerie Berger - Tryntsje van der Veer- gedichten en lieten
15.00 - 15-20 Atelier Henk de Boer, De halve zwaan, Trekwei  1 - boekpresintaasje Paul van Dijk
15.30 - 15.50 Galerie Ada Stel, Súd 32 - Ferdinand de Jong mei syn nije boek ‘Lêste trúk’
16.00 - 16.20 Popke Popma oer syn nije thriller yn Koch Pottery
16.30 ôfslutend program yn it Jopie Huismanmuseum : priisútrikking sulveren Twicht en Filmpriis; optreden Mindert Wijnstra oer it Mûzehûs  en muzyk  Frâns Faber
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
14:30 uur
15:00 uur
15:30 uur
16:00 uur
16:30 uur
Reis-Askje Fryske boekenweekgeschenk
station
station
www.tjitskeandriesse.nl
OPEN
www.ateliergaleriebegine10.com
OPEN
www.pietsalthuis.com
OPEN
www.ruthvultogaube.nl
OPEN
14.00 - 14.20 biblioteek - Sietse deVries lêst foar út Bak
17.30 - 19.55 Foar wa’t dat wol in Reis-Aksje menu yn restaurant ‘It pottebakkershûs’, Merk 18
biblioteek