13.42 Oankomst trein Ljouwert, Snits op stasjon Warkum (en starttiid foar  it toeristetreintsje, mei muzyk ûnderweis fan Frâns Faber op lûkharmoanika nei de biblioteek) 

14.00 - 14.20 biblioteek -
Sietse deVries lêst foar út Bak

14.20 - 14.30 mei toeristetreintsje nei  galerie Berger, Noard 23A (trein rydt fierder nei stasjon Warkum)

14.30 - 14.50 Galerie Berger - Tryntsje van der Veer- gedichten en lieten

14.42 oankomst trein út Ljouwert en Snits:  ûntfangst nije ploech minsken, toeristetreintsje rydt mei muzyk ûnderweis fan Frâns Faber nei galery De halve zwaan

15.00 - 15-20 Atelier Henk de Boer, De halve zwaan, Trekwei  1 - boekpresintaasje Paul van Dijk

15.20 - 15.30 ferfier mei it toeristetreintsje en wer mei muzyk ûnderweis nei Galerie Ada Stel, Súd 32

15.30 - 15.50 Galerie Ada Stel, Súd 32 - Ferdinand de Jong mei syn nije boek ‘Lêste trúk’

15.50 - 16.00 te gean  nei Koch Pottery, Merk 18, mei ûnderweis muzyk

16.00 - 16.20 Popke Popma oer syn nije thriller yn Koch Pottery

16.20 - 16.30 te gean nei Jopie Huismanmuseum, Noard 6,  mei ûnderweis muzyk fan Frâns Faber

16.30 ôfslutend program yn it Jopie Huismanmuseum : priisútrikking sulveren Twicht en Filmpriis; optreden Mindert Wijnstra oer it Mûzehûs  en muzyk  Frâns Faber

Gids en gasthear tidens de hiele reis is Douwe Kootstra

17.30 - 19.55 Foar wa’t dat wol in
Reis-Aksje menu yn restaurant ‘It pottebakkershûs’, Merk 18

19.55 fertrek fan it toeristetreintsje rjochting stasjon Warkum

20.15 fertrek trein Starum rjochting Snits en Ljouwert
Logo Fryske Boek
Skriuwkeunst yn Warkum